Disclaimer

Het doel van deze website is om een nationaal overzicht van de belangrijkste factoren van het Credit Management proces te delen met alle geregistreerde gebruikers.

Iedere bezoeker van de CMI stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

De Credit Management Index ( CMI ) is een initiatief van Triple A Solutions ( BE 0895 372 257 ). Triple A Solutions NV treedt op als de beheerder van deze website en is tevens ook aanspreekpunt voor informatie die op deze website te vinden is.

 

Disclaimer:

De initiatiefnemer van de CMI besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde informatie. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Alle informatie - waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies - is op zorgvuldige wijze en naar best vermogen samengesteld. De initiatiefnemer van de CMI kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan (waaronder mede begrepen onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website), hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van de CMI beschikbaar is. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

De initiatiefnemer van de CMI, met name Triple A Solutions zal zich inspannen om de website zo goed mogelijk te beveiligen en eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing van deze website kan niet leiden tot een schadevergoeding door de initiatiefnemer aan de wederpartij en omgekeerd. De initiatiefnemer van de CMI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden waardoor toegang tot de website wordt verkregen.

Deze website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals teksten, grafische elementen en foto’s, die auteursrechtelijk beschermd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de initiatiefnemer van de CMI of haar licentiegever exclusief rechthebbende op deze rechten. Niets van deze onderdelen mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden en wordt beschermd onder de Belgische en internationale (copyright)wetgeving.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van onjuiste content kunt u mailen naar de beheerder van deze site.